Partienes standpunkt om transpersoners rettigheter

Siden det er valgår i år tenkte jeg det er på sin plass å komme men en liten oppsummering av hva de ulike partiene står for når det gjelder saker som angår transpersoner. Så om transpersoners rettigheter er en sak du brenner for, eller om du ønsker å være en god alliert ved å ha oss i bakhodet når du bruker din stemmerett, så kan denne guiden være interessant for deg.

Jeg er på ingen måte noen ekspert på politikk eller politisk aktiv selv. Jeg er bare en engasjert velger som har brukt noen timer på å lese partienes utkast til arbeidsprogram for valgåret 2021-2025, og tatt noen utdrag fra punkter jeg mener er relevant for transpersoners rettigheter. Dersom du sitter med informasjon du ønsker å tilføye blir jeg kjempeglad for henvendelser i kommentarfeltet eller på mail!


Hvilke partiprogram er inkludert?

Siden jeg ikke kan lese gjennom partiprogrammene til hvert eneste parti der ute, så inkluderte jeg alle stortingspartiene fra perioden 2017-2021. I tillegg tok jeg med partiprogrammet til Folkeaksjonen nei til mer bompenger fordi de tidligere har fått mye oppmerksomhet og jeg er selv nysgjerrig på hva et enkeltsaksparti mener om transrettigheter.

De 10 inkluderte partiene er altså: Ap, Frp, Høyre, KrF, MDG, Rødt, Sp, SV, Venstre og Folkeaksjonen nei til mer bompenger.


Hvem nevner transpersoner i sitt partiprogram?

Et greit sted å starte er å se hvilke partier som i det hele tatt nevner transpersoner i arbeidsprogrammet sitt. Her åpnet jeg alle partienes arbeidsprogram som pdf-filer i nettleseren min, og brukte søkefunksjonen til å søke etter ord som kan brukes til å beskrive transpersoner. Jeg brukte søkeordene "trans" og "kjønn", og noterte meg bruk av ord som beskriver transpersoner.

Det var kun 4 partier som eksplisitt brukte ordet "transpersoner" i partiprogrammet sitt. Disse partiene var MDG, Rødt, SV og Folkeaksjonen nei til mer bompenger. Venstre brukte begrepet "personer med ulik kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk", som jeg grupperte sammen med "transpersoner". Ap nevner "personer med kjønnsinkongruens", mens KrF nevner "barn som ønsker kjønnskorrigerende behandling". Et sammendrag finnes i figuren under.

Tabell over hvilke partier som nevner transpersoner i partiprogrammet sitt.Hvem ønsker et bedre behandlingstilbud for transpersoner?

Partiene AP, MDG, Rødt og SV skriver eksplisitt at de ønsker et desentralisert behandlingstilbud for transpersoner, personer med kjønnsinkongruens, eller personer som ønsker kjønnsbekreftende behandling. Altså ønsker de å avvikle Rikshospitalets behandlingsmonopol og styrke de regionale tilbudene. 

Venstre skriver følgende: "I dag varierer helsetilbudet til mennesker med ulikt kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet for mye avhengig av hvor du bor i landet. Vi vil derfor følge opp nasjonale retningslinjer for grunntilbud for alle i hele landet". Dette er etter min mening alt for diffust og lite konkret, og gir meg ikke nok informasjon til å kunne plassere de på "for" eller "mot" siden av grafen.

KrF sier kun at de ønsker å "Legge barnets beste og føre var-prinsippet til grunn for barn og unge som ønsker kjønnskorrigerende behandling". Dette tolker jeg som at de ønsker å innsnevre behandlingstilbudet for unge mennesker, og tar meg derfor friheten til å legge de på "mot" siden av denne grafen.
Tabell over hvilke partier som er for eller mot bedre helsetilbud for transpersoner.Hvem ønsker en tredje juridisk kjønnskategori?

MDG, Rødt, SV og Venstre skriver i sitt arbeidsprogram for 2021-2025 at de ønsker å innføre en tredje juridisk kjønnskategori, mens KrF skriver eksplisitt at de er imot dette. Resten av partiene sier ingen ting om en tredje juridisk kjønnskategori.
Tabell over hvilke partier som er for og mot en tredje juridisk kjønnskategori.


Hvem stemte for tredje juridisk kjønnskategori?

I slutten av februar fremmet SV to forslag, hvorav det ene var innføringen av en tredje juridisk kjønnskategori. Her var det kun MDG, Rødt og SV som stemte for, mens resten stemte mot. Det første jeg merker meg er at Venstre eksplisitt skriver i arbeidsprogrammet sitt for 2021-2025 at de ønsker å innføre et tredje juridisk kjønn, men har stemt imot nettopp dette ved flere anledninger tidligere (Kilder: Blikk.noDagen.no).  

Ap stemte imot forslaget om å innføre et tredje juridisk kjønn, men fremmet et nytt forslag hvor de ber regjeringen utføre en utredning om følgene av en tredje kjønnskategori. Kun Ap og Rødt stemte for, og dermed fikk ikke forslaget gjennomslag.

Hvilke partier som stemte for og imot innføring og utredning av tredje juridisk kjønnskategori.
Hvem stemte for offentlig beklagelse for tvangssterilisering?

Det andre forslaget til SV innebar en offentlig beklagelse og erstatning til alle transpersoner som ble tvunget til å gjennomgå ufrivillig sterilisering for å kunne få nødvendig helsehjelp, frem til denne praksisen ble avskaffet i 2016. Det er totalt snakk om ca. 500 personer til sammen. Alle partiene med unntak av MDG, Rødt og SV stemte i mot, og forslaget fikk derfor ikke gjennomslag.

I 2018 ble det i Sverige besluttet at tvangssteriliserte transpersoner skulle få en erstatning på 225.000 SEK. Den norske domstolen, derimot, beskrev tvangssteriliseringspraksisen som en "ulempe for noen få borgere" og besluttet at steriliseringspraksisen ikke var å betrakte som uforholdsmessig inngripende, og dermed ikke grunnlag nok for å få en offentlig beklagelse og erstatning. (Kilde: Aftenposten)

Avvisningen av forslaget i februar er bevis på at vi har hatt lite fremgang de siste årene, og at landet vårt ikke er så aksepterende og frigjort som man gjerne skulle ønske. Dette lovforslaget bør være en sterk indikator på hvilke partier som faktisk anerkjenner transpersoner som mennesker, og som mener at tvangssterilisering av en folkegruppe er et brudd på menneskerettighetene. Derfor ønsker jeg å gi litt ekstra oppmerksomhet til partiene MDG, Rødt og SV.

Tabell over hvilke partier som stemte for og i mot på stortingsforslaget om offentlig beklagelse og erstatning til tvangssteriliserte transpersoner.


Hvem ønsker å tillate eggdonasjon og surrogati?

Lovene rundt eggdonasjon og surrogati avgjør hvorvidt mange av oss har mulighet til å få barn med ens eget genmateriale eller ikke. Til tross for at lovene ikke er rettet spesifikt mot transpersoner så påvirker det oss i så stor grad at jeg valgte å ta det med likevel.

Partiene som ønsket å tillate eggdonasjon var Frp, Rødt, SV, Venstre og Folkeaksjonen nei til mer bompenger. De to sistnevnte ønsker også å tillate surrogati. Rødt, Sp og SV er imot bruk av surrogati, mens Krf er imot både eggdonasjon og surrogati.
Tabell over hvilke partier som er for og mot eggdonasjon og surrogati.Hvem ønsker kjønnsnøytrale toaletter og garderober?

Dette temaet har nok vært et mye større fokus i andre land enn i Norge, men i og med det nevnes i noen partiprogrammer tar jeg det med likevel. To av stortingspartiene, MDG og Rødt, skriver i arbeidsprogrammene sine at de ønsker å innføre et krav om kjønnsnøytrale toalett- og garderobeløsninger for offentlige nybygg og institusjoner. Ingen av de andre partiene nevner noe om dette.
Hvilke partier som ønsker kjønnsnøytrale toaletter og garderober.Relevante punkter fra partiprogrammene

Som et supplement til de forenklede figurene over har jeg laget en mer utdypende liste over relevante punkter som er kopiert fra utkast av partienes egne arbeidsprogrammer (hentet 5.5.2021). Her har jeg inkludert alle punktene jeg klarte å finne som angår transpersoner eller eggdonasjon / surrogati.

Rødt

 • Ha en tredje kjønnskategori
 • At det etableres et helhetlig og lavterskel behandlingstilbud med spesialkompetanse i alle helseregionene for personer som opplever kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori basert på deres individuelle behov og ønsker
 • At alle som har blitt tvunget til å kastrere seg for å få endret juridisk kjønn før lovendringen i 2016 skal ha rett på erstatning.
 • At det opprettes en klageinstans for alle som får avslag på søknad om kjønnsbekreftende behandling.
 • At kjønnsnormaliserende, kosmetiske inngrep forbys inntil barnet selv kan samtykke. (Obs: Dette punktet handler om interkjønn personer og ikke transpersoner. Men siden dette er en viktig sak som også har noe overlapp med transpersoners rettigheter valgte jeg å ta det med likevel.)
 • At det i ny teknisk forskrift stilles krav til at alle offentlige nybygg, samt offentlige bygg som skal restaurere sine toalett og garderobefasiliteter, skal ha kjønnsnøytrale alternativer med enkeltbåser for dusj og toalett.
 • Å sikre transpersoners tilgang til behandling (hormoner, etc.) mens man venter på svar på om man har fått innvilget asyl eller ikke. 
 • Høynet kompetanse om seksualitet og kjønnsidentitet hos UDI og UNE ved intervju av flyktninger som søker på bakgrunn av seksuell orientering eller kjønnsidentitet, og krav om slik kompetanse ved alle statlige asylmottak.
 • Fortsatt kjønnsnøytral ekteskapslov, rett til assistert befruktning, adopsjon og medmorskap.
 • Lokale handlingsplaner for kjønns- og seksualitetsmangfold, samt rådgivningstjenester for spørsmål om seksuell orientering og kjønnsuttrykk som bl.a. kan gi informasjon i skolen og i arbeidslivet.
 • Arbeide for fortsatt forbud mot alle former for surrogati.

MDG

 • At alle ansatte i helse- og sosialtjenestene skal sikres kompetanse om kjønns- relasjons- og seksualitetsmangfold.
 •  At de nasjonale faglige retningslinjene for behandling av transpersoner implementeres, og at dette inkluderer en reell og hensiktsmessig desentralisering av behandlingen til de regionale sentrene for kjønnsinkongruens.
 • Forby konverteringsterapi.
 • Ikke utføre kjønnsnormerende kirurgi på interkjønnbarn uten at det er akutt medisinsk nødvendig, og utsette behandling til barnet selv kan fatte beslutninger om egen helse. (Obs: Dette punktet handler om interkjønn personer og ikke transpersoner. Men siden dette er en viktig sak som også har noe overlapp med transpersoners rettigheter valgte jeg å ta det med likevel.)
 • At alle yrkestitler i offentlig sektor skal være kjønnsnøytrale
 • Gjennomføre nødvendige lovendringer for å sikre at alle nye skolebygg og offentlige institusjoner skal ha tilgjengelige kjønnsnøytrale toalett- og garderobemuligheter. 
 • Innføre en tredje juridisk kjønnskategori og kjønnsnøytrale personnumre.
 • Styrke arbeidet for likestilling, kjønns- og seksualitetsmangfold og mot seksuell trakassering i Forsvaret.
 • Styrke kompetansen hos utlendingsforvaltningen i LHBTI+-spørsmål og sikre mulighet til å søke asyl i Norge for mennesker som flykter på grunn av sin kjønnsidentitet eller seksuelle legning.
 • Løfte seksuell og reproduktiv helse, selvbestemmelse og rettigheter i utdanningsbistanden, herunder seksuelle- og kjønnsminoriteters rettigheter.

SV

 • Bedre soningsforholdene for kvinner og transpersoner på lik linje med menn.
 • Styrke undervisningen i seksualitet, kjønnsidentitet, respekt for grenser og samtykke
 • Opne for ein tredje juridisk kjønnskategori.
 • Styrke kjennskapen til, og kompetansen på, ulike seksuelle orienteringar og kjønnsuttrykk. Dette gjeld spesielt helsepersonell, politiet, tilsette i skoleverket og utlendingsforvaltninga.
 • Avvikle behandlingsmonopolet til Rikshospitalet og arbeide for at krava for tilgang til kjønnsbekreftande behandling blir endra.
 • DISSENS 29: Et mindretall bestående av Fredlund, Kronen Snyen, Olaussen og Tollan 2485 Jordet vil legge til punktet under:
  •  Gi økonomisk erstatning til mennesker som har blitt kastrert for å endre juridisk kjønn før dette kravet opphørte 01.07.2016. (Utdraget er hentet 5.5.21 fra SV's daværende utkast til arbeidsprogram)
 • Arbeide for eit forbod mot kirurgiske og medisinske inngrep på barn med atypiske kjønnstrekk om det ikkje er medisinsk nødvendig. (Obs: Dette punktet handler om interkjønn personer og ikke transpersoner. Men siden dette er en viktig sak som også har noe overlapp med transpersoners rettigheter valgte jeg å ta det med likevel.)
 • At bruk av surrogati ikke tillates. SV vil arbeide for å sikre god offentlig informasjon om dilemmaer, farer og risiko både for surrogatmødre og biologiske foreldre
 • At eggdonasjon tillates.

AP

 • Følge opp endringene i bioteknologiloven som sikrer flere mulighet til å stifte familie. 
 • Iverksette ny handlingsplan for LHBT+-personer med fokus på levekår 
 • Sørge for at behandlingstilbudet for personer med kjønnsinkongruens gjøres lettere tilgjengelig og desentraliseres til relevante fagmiljø.
 • Styrke undervisningen i seksualitet og grensesetting, kjønns- og seksualitetsmangfold, LHBT+ og reproduktiv helse i barnehagen, grunnskolen og den videregående skolen

FRP

 • FrP har lenge ønsket å tillate eggdonasjon på samme vilkår som for sæddonasjon, og nå er det en realitet. Vi mener det ikke er en prinsipiell forskjell på sæd- og eggdonor, og for oss er det viktigst at barnet skal vokse opp i en familie med biologisk tilknytning til minst én forelder. Eggdonasjon tillates kun for par som kan stille med halvparten av genmaterialet selv.

Høyre

 • sikre mangfoldsfamilier like rettigheter
 • gjøre likestillingsloven kjønnsnøytral
 • styrke innsatsen for aksept og toleranse for LHBT+-personer på eldrehjem
 • forsterke arbeidet for likestilling og aksept for alternative livsvalg i minoritetsmiljøer

KRF

 • Legge barnets beste og føre var-prinsippet til grunn for barn og unge som ønsker kjønnskorrigerende behandling.
 • At assistert befruktning skal gis som et tilbud til par som av medisinske årsaker ikke kan få barn, og si nei til eggdonasjon.
 • I saken om juridisk kjønn handler vår tilnærming om å bedre levevilkårene for denne gruppen, men vi tror ikke det er riktig å redusere disse spørsmålene til språklige konstruksjoner. KrF vil derfor heller ikke innføre et tredje kjønn.
 • Forby bruk av surrogati, både i Norge og utlandet. Markedsføring av utenlandske surrogatitjenester i Norge må forbys.

SP

 • At surrogati ikke skal tillates og arbeide for at ingen blir utnyttet gjennom surrogattjenester i utlandet
 • Tilrettelegge for at LHBT+-personer kan være seg selv i alle aldersfaser, også i møtet med offentlige tjenester i forbindelse med sykdom og institusjonsopphold, samt innen oppvekst og utdanning. Dette kan innebære samarbeid med LHBT+-organisasjoner som FRI om å øke kompetansen til helse- og omsorgspersonell og personell i oppvekst- og utdanningssektoren

Venstre

 • Et barns tilknytning til sine omsorgspersoner skjer på mange måter. Felles gener er ikke avgjørende. Vi vil derfor åpne for at infertile kvinner eller par skal kunne få barn ved samtidig egg- og sæddonasjon (embryodonasjon). Vi vil tillate regulert altruistisk surrogati i Norge og sørge for juridisk vern av barn født av surrogatmor i utlandet. Vi vil også etablere klare rettigheter for surrogatmor.  
 • Vi vil ikke definere mennesker inn i et todelt kjønnsrollemønster de ikke kjenner seg igjen i. Derfor vil vi innføre en tredje kjønnskategori. 
 • I dag varierer helsetilbudet til mennesker med ulikt kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet for mye avhengig av hvor du bor i landet. Vi vil derfor følge opp nasjonale retningslinjer for grunntilbud for alle i hele landet. 

Folkeaksjonen nei til mer bompenger

 • Vi ønsker å åpne for eggdonasjon og embryodonasjon i Norge
 • Vi ønsker å oppheve det nasjonale forbudet mot surrogati
 • Vi vil fremme likeverd og sikre like muligheter og rettigheter for alle, uavhengig av kjønn, etnisitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller funksjonsnedsettelse
 • Vi vil være en sterk pådriver for at lesbiske, homofile, bifile, trans- og intersex-personer skal ha like rettigheter som andre i samfunnet. Vi har sett at de har blitt utsatt for grove menneskerettighetsbrudd rundt omkring i verdenKommentarer

 1. Hei. Veldig interessant oversikt. Jeg anbefaler å sjekke ut Partiet Sentrum sitt program og etterhvert. Der vil flere punkter om transpersoner og kjønnsinkongruens bli inkludert.

  SvarSlett
 2. Veldig nyttig oversikt!! Disse tre punktene i Rødt, SV og MDGs programmer handler om barn som er interkjønn, ikke transpersoner. Synes disse punktene er veldig viktige, men tenker det kan være lurt å tydeliggjøre at det handler om et annet tema, siden mange folk kanskje ikke er klar over det. (https://interactadvocates.org/faq/#definition)

  Rødt: At kjønnsnormaliserende, kosmetiske inngrep forbys inntil barnet selv kan samtykke.

  SV: Arbeide for eit forbod mot kirurgiske og medisinske inngrep på barn med atypiske kjønnstrekk om det ikkje er medisinsk nødvendig. (Denne er lagt til to ganger)

  MDG: Ikke utføre kjønnsnormerende kirurgi på interkjønnbarn uten at det er akutt medisinsk nødvendig, og utsette behandling til barnet selv kan fatte beslutninger om egen helse.

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk for tilbakemelding! Jeg har oppdatert listen.

   Slett

Legg inn en kommentar

Populære innlegg fra denne bloggen

Sprøytedrama

Hormonbehandling i Norge (Del 1)

Det ingen fortalte meg om hysterektomi (Hysterektomi - del 2)

Hvorfor "transe" er et skjellsord

Carl Lapp - En samisk trans mann fra 1600-tallet